Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.


Prof. Dr. Anas Subarnas, M.S., Apt.


Prof. Dr. Jutti Levita, M.Si., Apt.


Prof. Dr. Ajeng Diantini, M.Si., Apt.


Rizky Abdulah, Ph.D., Apt.


Auliya A. Suwantika, Ph.D., Apt.


Dr. Eli Halimah., M.Si., Apt.


Melisa I. Barliana, Dr.Med.Sci., Apt.


Dr. Tiana Milanda, M.Si., Apt.


Mutakin, Ph.D., Apt.


Dr. Aliya Nur Hasanah, M.Si., Apt.


Nasrul Wathoni, PhD., Apt.


Ronny Lesmana, dr. M.Kes., Ph.D., AIFO


Hanna Goenawan, dr. M.Kes., Ph.D., AIFO


Riezki Amalia, Ph.D.


Ivan Surya Pradipta, MSc., Apt.


Dika P. Destiani, M. Farm., Apt.


Angga P. Kautsar, MARS., Apt.


Sofa Dewi Alfian, M.KM., Apt.


Rano K. Sinuraya, M.KM., Apt.


Arif Satria Wira Kusuma, M.Si., Apt.